Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionin amb Art Palma Contemporani mitjançant aquest lloc web. Si us plau, llegiu tots els apartats de l´Avís Legal, de la Política de Cookies i de la present política de privacitat abans d´utilitzar aquest lloc web.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Art Palma Contemporani us informa que, mitjançant l´acceptació d´aquesta Política de Privacitat, presteu el vostre consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc per què les dades que proporcioneu, i sobre les quals s´apliquin les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractats per Art Palma Contemporani, com a responsable del present lloc web.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D´AQUEST LLOC WEB?

Identificador del responsable del lloc web

Nom comercial: Art Palma Contemporani

NIF: G57275034

Adreça: C/ Verí 3, 07001 Palma

Correu electrònic: info@artpalmacontemporani.com

Activitat social: Associació de Galeristes

Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades si escau: Francisco Reus, C/ Vicari 11, 07010 Palma, presidenciaartpalma@gmail.com +34 626849901.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUEST LLOC WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, Art Palma Contemporani recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, les quals dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciteu en aquest lloc web:

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades de navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al lloc web, dades de navegació, activitat al lloc web.

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals d’acord amb les bases legals següents:

L’execució d´un contracte amb Art Palma Contemporani, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.

El consentiment de l´usuari en relació amb el contacte, la subscripció a continguts i l´enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.

L´interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris del lloc web ´Art Palma Contemporani d´abusos i fraus en l´ús dels nostres serveis.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquest lloc web hi ha diferents formularis, a cadascun dels quals, la informació que reculli s´utilitzarà de la següent manera:

Formularis de subscripció a continguts: hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-vos actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors d´artpalmacontemporani.com

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s´utilitzarà l´adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l´usuari requereixi a través del lloc web.

Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: nom i adreça de correu electrònic perquè pugueu crear un compte al nostre sistema i tenir accés a les seves funcionalitats.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se durant:

4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l´Ordre Social (obligacions en matèria d´afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris, etc.); Arts. 66 i ss. de la Llei General Tributària (llibres de comptabilitat, etc.).

5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures, etc.).

10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l´usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades de clients potencials: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, llevat que l´usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINES SÓN ELS TEUS DRETS EN QUÈ CONERN A L´ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Art Palma Contemporani estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l´accés a les dades personals relatives a la persona interessada.

Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

Sol·licitar-ne la cancel·lació.

Sol·licitar la limitació del tractament.

Oposar-se al tractament.

Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l´exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant de l´Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per exercitar aquests drets, podeu escriure a info@artpalmacontemporani.com .

Hi ha un formulari per a l´exercici dels vostres drets, que ho podeu demanar per correu electrònic o, si ho preferiu, podeu fer servir els formularis elaborats per l´Agència Espanyola de Protecció de Dades o per tercers.

Aquests formularis han d´anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si us representa algú, heu d´adjuntar còpia del vostre DNI, o el formulari ha d´estar signat amb la vostra signatura electrònica.

Els formularis es poden presentar presencialment o enviats per correu convencional o electrònic a l´adreça del responsable que apareix a l´inici d´aquest text.

SERVEIS DE DIRECTORI

Els serveis d´inclusió en directori seran referenciats al mateix lloc web. http://artpalmacontemporani.com/ procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen al lloc web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l´exactitud en tot moment de les dades consignades.

Les dades i altres continguts dels anuncis inserits en els directoris són facilitats pels anunciants, per la qual cosa http://artpalmacontemporani.com/ no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera la experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus serveis. Els anuncis inserits als directoris romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l´usuari anunciant, que lògicament no serà responsable que, un cop donats de baixa a les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l´usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d´aquest portal s´entenen com realitzats única i exclusivament entre l´usuari i l´anunciant i/o tercera persona. L´usuari sap i accepta que http://artpalmacontemporani.com/ únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre qualsevol dany o perjudici que pugui ser ocasionat per una negociació, conversa i /o relacií contractual o extracontractual amb un anunciants o amb una tercera persona física o jurídica contactada a través d´aquest portal.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

A Art Palma Contemporani assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la vostra informació personal contra pèrdua, ús indegut i/o accés no autoritzat, divulgació, alteració o destrucció, tenint en compte la naturalesa de la informació personal i els riscos que comporta el seu tractament. No obstant això, si Art Palma Contemporani determina que les vostres dades de serveis han estat malversades (fins i tot per un empleat d´Art Palma Contemporani), s´han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, Art Palma Contemporani t´informarà immediatament de la dita bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquest lloc web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l´activitat, Art Palma Contemporani comparteix dades amb els següents prestadors sota les corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom d´Art Palma Contemporani.

Poden tenir accés a aquest lloc web de manera ocasional l´empresa que s´ocupa del seu desenvolupament i manteniment, o la del seu hosting, amb la condició que la empresa en qüestió haurà signat un contracte de prestació de serveis que l´obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s´aplica als tractaments realitzats en aquest lloc web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d´eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari dels Estats Units compleixen les polítiques de protecció de dades de la Unió Europea en matèria de privacitat, preservació del secret i seguretat de les dades.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

http://artpalmacontemporani.com/ es compromet a l´ús i el tractament de les dades personals de l´usuari, respectant la seva confidencialitat, d´acord amb la finalitat d´aquelles; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i d´adoptar totes les mesures per evitar l´alteració, la pèrdua, el tractament o l´accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

(Aquest lloc web inclou un certificat SSL (Secure Sockets Layer o “Capa d´Endolls Segurs”), un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l´usuari del lloc web, i en retroalimentació en ambdues direccions, és totalment xifrada o encriptada.)

http://artpalmacontemporani.com/ no pot garantir l’absoluta inviolabilitat d’Internet ni, per això, l’adquisició indeguda de dades mitjançant l’accés fraudulent de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Art Palma Contemporani s´assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Art Palma Contemporani per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l´obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

En cas d’una bretxa de seguretat, tan bon punt Art Palma Contemporani tingui coneixement de l’incident, ho notificarem al client sense demora indeguda i proporcionarem informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat a mesura que es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, sou l´únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a http://artpalmacontemporani.com/, eximint Art Palma Contemporani de qualsevol responsabilitat al respecte. Com a usuari, garantiu i sou responsable en qualsevol cas de l´exactitud, la vigència i l´autenticitat de les dades personals facilitades, i us compromeiu a mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix us comprometeu a proporcionar informació completa i correcta a través del formulari de contacte o de subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament de les dades dels interessats com per a la seva cessió, és revocable en qualsevol moment, comunicant-ho a Art Palma Contemporani en els termes establerts en aquesta Política per a l´exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació no tindrà caràcter retroactiu en cap cas.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Art Palma Contemporani es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, i en aquest cas anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una raonable antelació a la seva posada en pràctica.