Avís Legal

Esteu en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquest motiu tindreu la màxima transparència i el màxim rigor per tot allò que necessiteu saber sobre aquest lloc web.

Aquest lloc web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).                             

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a persones jurídiques i persones que tinguin 16 anys d´edat.


Identificador del responsable del lloc web
Denominació social: Art Palma Contemporani
NIF: G57275034
Correu electrònic: info@artpalmacontemporani.com
Domicili social: C/ Veri 3, 07001 Palma
Activitat social: Associació de Galeristes

Us preocupen les vostres dades personals?

Llegeix la Política de Privacitat.


Compromisos i obligacions dels usuaris
L´usuari queda informat i accepta que l´accés al present lloc web no suposa en absolut l´inici d´una relació comercial amb Art Palma Contemporani. D´aquesta manera, l´usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l´ordre públic.

Queda prohibit l´ús del lloc web amb propòsits il·lícits o lesius o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament correcte del lloc web. Pel que fa als continguts d´aquest lloc web, es prohibeix:

La reproducció, distribució o modificació, total o parcial, dels mateixos sense la meva autorització com a legítim titular.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

A la utilització de el lloc web http://artpalmacontemporani.com/ l´usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d´Art Palma Contemporani o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal http://artpalmacontemporani.com/, o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal del lloc web.

Tot i això, l´usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, http://artpalmacontemporani.com/ no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l´usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència dels esmentats elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l´usuari a Art Palma Contemporani poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Art Palma Contemporani, assumint aquesta totes les mesures d´índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i http://artpalmacontemporani.com/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https, per tant disposo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Art Palma Contemporani no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web, o dels seus serveis i continguts.

L´existència de codi maliciós (malware) o programes maliciosos o lesius en els continguts.

L´ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre Art Palma Contemporani i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de les Illes Balears.

En cas de tenir qualsevol dubte sobre les condicions d´aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el portal http://artpalmacontemporani.com/, adreceu-vos, si us plau, a info@artpalmacontemporani.com.

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 10/08/2023.